Volg ons op Twitter

Aliyah zingt 'Its The Hard Knock Life' tijdens de première van ANNIE, ondersteund door dansers van Global Dance... http://t.co/lnRMWjpQnA 2 dagen geleden via Facebook

Rooster wijzigingen

Alles gaat volgens plan!
Er zijn geen roosterwijzigingen.

bekijk lesrooster

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Global Dance Centre


Inschrijving
•   Bij inschrijving betaald u € 20,- inschrijfgeld . Uw inschrijving blijft geldig tot 6 maanden na het beëindigen  van uw abonnement of kaart. In die periode kunt u zonder bijkomstige kosten opnieuw een abonnement of kaart aanschaffen. Vanaf  6 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
•   De jaarlijkse administratiekosten voor jaarabonnementen bedragen € 10,-. Deze wordt 1 keer per jaar van uw rekening afgeschreven.
•   Bij inschrijving ( automatische incasso ) betaalt u altijd het inschrijfgeld en de eerste maand per pin of contant vooruit. Van leden die zich voor  de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van dezelfde kalendermaand geïncasseerd voor de volgende maand. Van leden die zich na de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van de eerst volgende kalendermaand voor de daarop volgende maand geïncasseerd.

Abonnement
•   Het automatische incasso – jaarlidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van één jaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het abonnement maandelijks opzegbaar.
•   Opzegging van uw incasso – lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren (aan de balie, per email of per post). De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.
•   Wanneer u uw abonnement aanpast dmv een upgrade, gaat een nieuw abonnement in met een minimale looptijd van één jaar.
•   De 10 -rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden.
•   De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken.
•   Het incasso lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij het maandelijkse bedrag van hetzelfde rekeningnummer geïncasseerd kan blijven. De 10 –rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
•   U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een maand.

Bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm of kaart hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de periode te vervallen.

Contributie
•   Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 10,- in rekening te brengen en u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
•   Wanneer het tweemaal binnen 6 maanden voorkomt dat de contributie niet van uw rekening kan worden afgeschreven, behouden wij ons het recht voor het abonnement per direct stop te zetten.  U kunt dan voor een periode van 12 maanden geen incasso abonnement meer bij Global Dance Centre afsluiten.  Wilt u voor hetzelfde tarief lessen blijven volgen, kan dit alleen via vooruitbetaling van resterende bedrag van de volledige contractduur. Kiest u niet voor vooruitbetaling, kunt u alleen nog lessen volgen via een rittenkaart of losse lessen.

Opschorten abonnement

•   Abonnementen kunnen niet opgeschort worden.

Persoonlijke ledenpas

•   U dient te allen tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt dansen. Zonder pasje kunnen wij u de toegang tot de activiteiten en faciliteiten ontzeggen. Als het pasje drie keer wordt vergeten, dient het lid bij de vierde keer een nieuw pasje aan te schaffen tegen betaling van € 10,-.
•   In geval van vermissing dient u tegen betaling van € 10,- een nieuw pasje aan te schaffen.

   Verantwoording
•   De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in ons centrum.
•   Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
•   Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van gezondheidsklachten en/of blessures.

Gedragsregels

•   Global Dance Centre heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool  in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
Global Dance Centre behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Feestdagen/vakanties
•   Lessen worden het hele jaar doorgegeven, behalve op nationale feestdagen.
•   In de maanden juli en augustus is een zomerrooster van kracht. Dit betekent dat er een aangepast rooster is (en Global Dance Centre enkele dagen in de week sluit)
•   Daarnaast behoudt Global Dance Centre zich het recht voor 6 weken per jaar te sluiten, zonder restitutie van contributie.
•   De door sluiting gemist lessen kunnen twee weken voor en/of twee weken na de sluiting worden ingehaald.

Wijzigingen
•   Global Dance Centre behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
•   Global Dance Centre behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Global Dance Centre On Tour - onderdeel van Global Dance Centre.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Global Dance Centre , producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Global Dance Centre  uitdrukkelijk van de hand.

c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Global Dance Centre  is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Global Dance Centre  raadpleegbaar.

2. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Global Dance Centre  vrijblijvend.

b. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Deelname plekken zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken.

Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Global Dance Centre  contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Global Dance Centre  Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Global Dance Centre  ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Deelname plekken alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Global Dance Centre  twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Deelname plekken alsnog te verkopen aan een andere Klant. Global Dance Centre  zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren.

c. Global Dance Centre behoud zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Deelname plekken. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Global Dance Centre  en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Deelname plekken boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Deelname plekken ongeldig te maken.

3. Prijzen en betaling

a. Global Dance Centre  verkoopt Deelname plekken in eigen beheer en bepaalt de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Global Dance Centre  aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

c. Alle prijzen van Global Dance Centre  zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

d. Global Dance Centre  brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening. Daarnaast brengt Global Dance Centre  administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie.

e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Global Dance Centre  de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. 

4. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Global Dance Centre  zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Global Dance Centre heeft beslosten het evenement defintief af te lassen, kan Global Dance Centre  niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Global Dance Centre  is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b. Deelname plekken van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Global Dance Centre  opnemen via 020 36 50 643. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan Global Dance Centre voorwaarden stellen aan de vergoeding van de deelname plekprijs.

c. Indien een Evenement wordt afgelast ontvangt de klant zijn/haar geld terug.

d. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

5. Aansprakelijkheid.

a. De aansprakelijkheid van Global Dance Centre  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Global Dance Centre  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Global Dance Centre  ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Global Dance Centre  in staat is adequaat te reageren.

b. Klant vrijwaart Global Dance Centre  voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Global Dance Centre , al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

c. Global Dance Centre  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Deelname plekken. Global Dance Centre  kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

d. Global Dance Centre  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

6. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Global Dance Centre  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Global Dance Centre  in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Global Dance Centre  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Global Dance Centre  is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

8. Diversen

a. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.

b. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

c. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Global Dance Centre  zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Global Dance Centre  gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Global Dance Centre  dan wel in offertes, orderbevestigingen, Deelname plekken en/of andere bescheiden, binden Global Dance Centre  niet.

f. Bij verschil van mening tussen Global Dance Centre  en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Global Dance Centre  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Global Dance Centre  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Bedrijven

Onderwijs en naschoolse opvang

Global Dance Centre is een eigentijdse dansschool gespecialiseerd in urban dance,
met name de hiphop en streetdance varianten. Onze docenten hebben veel ervaring
opgedaan in de showbusiness, het theater, en in televisie producties.
Streetdance bijzonder populair onder kinderen en jongeren.
Het sluit aan bij de populaire muziek en bij de lifestyle van jongeren. Door de
toenemende populariteit van streetdance, heeft streetdance in een rap tempo plek
gekregen op het witte doek, de televisie en het Internet (Youtube). Hierdoor is het
onderdeel geworden in het dagelijkse leven van de jeugd. Juist omdat streetdance
zo populair is, biedt het uitstekende mogelijkheden op het gebied van conditie
verbetering en dreigend overgewicht. Streetdance kan daarmee een bijzonder
interessante aanvulling zijn voor lichamelijke opvoeding.

Wij hebben hiervoor een speciaal dansprogramma ontwikkeld en bieden dit aan het
onderwijs van Amsterdam aan. Er zijn programmas voor het basis onderwijs
en voor het middelbare onderwijs.


De workshops zullen bestaan uit verschillende bewegingstechnieken en dansgenres
waaronder streetdance en hiphop. De lessen zullen worden verzorgd door het
docententeam van Global Dance Centre. Dit zijn o.a gediplomeerde docenten en
topchoreografen (bekend van populaire tv shows zoals: So You Think You Can Dance
(SYTYCD), MTV, TMF en Nickelodeon Wij willen de workshops graag aanbieden aan uw
school per kwartaal of semester met de keuze voor 1 a 2 uurtjes per week.

Ons doel is om de leerlingen zo breed mogelijk te orienteren op het gebied van dans,
muziek, expressie en ritme. Hierbij krijgen zij de mogelijkheid om al het geleerde aan
het eind van het semester tentoon te stellen aan familie en vrienden in de vorm van
een kleine dansvoorstelling. Dans aanbieden aan leerlingen als aanvulling op het lichamelijke ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling is nog niet zo gangbaar binnen het basis en middelbaar
onderwijs. Om deze reden willen wij u graag kennis laten maken met ons exclusieve
programma in de vorm van een introductie workshop. Ook bent u van harte welkom om
eens een kijkje te nemen binnen Global Dance Centre. 

Bent u geintereseerd? Neem dan vandaag nog contact met ons op!


Amsterdam

This class is the perfect way to explore the fundamentals of musical theatre in a dynamic and fun atmosphere. We like to keep things light and fun, after all musicals aren't meant to be miserable, so we encourage you to enjoy yourself and have a go. From west end profesional performer lucy hope borne who's credits include (Grease, Dirty Dancing, Little Shop of Horrors, Aliyah Kolf and B-Brave)

alt

Promo videoClass schedule - Vocal and Musical & Dance (Amsterdam)

Maandag

16:30 - 17:15vocal (pop-music) beginners/intermediate 7/11
(max 10 students)
 Lucy Borne (UK)
(Meld je aan voor deze les)

17:15 - 18:15  Musical & Dance  beginners/intermediate 7-11
 Lucy Borne (UK)
(meld je aan voor deze les)


Dinsdag

17:15 - 18:15 Musical & Dance  beginners/intermediate 12-17  Lucy Borne (UK)
(meld je aan voor deze les)

18:45 - 19:30 Vocal classes
(pop-music)
     beginners/intermediate 12-17
     (max 10 students)
Lucy Borne (UK)
(meld je aan voor deze les)

Over ons

Global Dance Centre is een dansschool van deze tijd, opgericht om een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van de professionele en amateur urban danswereld. Vanuit alle uithoeken van het land komen dansers naar GDC voor onze lessen, masterclasses en workshops. In vier jaar tijd is GDC een begrip geworden in de Nederlandse dansscene en een broedplaats voor talentontwikkeling.

Bekende persoonlijkheden als Dan Karaty, Leontien Borsato, B-Brave, Aliyah Kolf, Kim-Lian, Patty Brard, Angela Groothuizen en Eva Simons behoren tot het netwerk van GDC. Ons docententeam bestaat uit erkende en gediplomeerde choreografen met jarenlange ervaring en goede kwalificaties op hun vakgebied.

Laat je omarmen door de gezellige sfeer binnen de dansstudio en omringen door de gedrevenheid van onze leden.

Ben je op zoek naar een uitdaging, dan ben je bij Global Dance Centre aan het juiste adres!

Wij wensen je een plezierige les!


Studioverhuur Almere

NVT

Orientatie programma

Het weekend oriëntatieprogramma is specifiek gericht op de leeftijdscategorie 7 t/m 17 jaar. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om zich breder te oriënteren in dans. Zij krijgen drie tot vier uur per dag les in verschillende dansstijlen variërend van jazzballet tot aan hiphop/streetdance.

Het lesprogramma bestaat uit zowel danstechnische als fysieke training, waarbij improvisatie van de leerling zelf een sterke rol speelt, hiermee willen wij voor een goede recreatieve dansbasis zorgen.

Wij bieden verschillende programma's aan:

Almere

-  klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 7 t/m 11 jaar

-  klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 12 t/m 17 jaar

-  klassiekballet, hiphopstreetdance, jongensklas en jazz/showmusical of modern 7 t/m 17 jaar

Amsterdam

- klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 7 t/m 11 jaar

- klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 12 t/m 17 jaar

- klassiekballet, hiphopstreetdance, jongensklas en jazz/showmusical of modern 7 t/m 17 jaar

Het rooster van het oriëntatie programma vindt je bij lesrooster (zaterdag).
.

Hello this a